Ban Giám Đốc

bgd 1

Trần Công Bình

Tổng Giám Đốc
bgd 2

Trần Thu Trang

Giám Đốc Tài Chính
bgd 3

Nguyễn Văn Khoa

Giám Đốc Kinh Doanh
bgd 4

Huỳnh Thông Thái

Giám Đốc Marketing
bgd 5

Đào Văn Chương

Giám Đốc Sản Xuất
bgd 6

Nguyễn Thị Kim Liên

Kế toán Trưởng
bgd 7

Dư Ngọc Tuân

Cố Vấn